สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


แผนพัฒนา
 [01/10, 2016] แผนพัฒนา  

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

                                การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

                                การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประ-สิทธิภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

                                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ที่กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนา มีความสำคัญต่อการพัฒนาตำบลสวนจิกเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ต้องใช้เป็นกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่นร่วมกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในด้านการให้บริการสาธารณะพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                1.2.1  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก

                                1.2.2  เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก

                                1.2.3  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก

                                1.2.4 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  อีกทั้งมีกรอบทิศทางการพัฒนาร่วมกันอย่าง  ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาท้องถิ่น

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีการกำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ แต่ไม่ได้กำหนดห้วงเวลา ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงสามารถที่จะพิจารณาว่าจะทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนสำหรับห้วงเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าคิดไปข้างหน้า(Forward Thinking) ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด อาจกำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมช่วงละ 5 ปี เพื่อใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบาย ก็ได้

                                ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องพบกับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ แนวทางและขั้นตอนในการตัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วจัดทำโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ในโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบเพื่อดำเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

                                ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมข้อมูล

                                1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

                                การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดทำได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น

                                2.  การรวบรวมปัญหาสำคัญของท้องถิ่น

                                ข้อมูลปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรรวมรวบปัญหาที่สำคัญไว้

                                ให้นำแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน

                                เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส(Opportunity-O) และอุปสรรค(Threat-T) เป็นเครื่องมือ

                                ขั้นตอนที่ 4  การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

                                1.  การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                                วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพในอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย”ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

                                2.  การกำหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ(mission)ในการพัฒนาท้องถิ่น

                                เป็นการกำหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องทำ โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น ดังนั้น การตอบคำถามว่าท้องถิ่นจะต้องทำอะไร เพื่อใคร คำตอบที่เกิดที่เกิดขึ้นก็คือความหมายของคำว่า “ภารกิจหลัก” นั่นเอง

                                ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควนค่าแก่การดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ดีมีลักษณะ ดังนี้

                                1)  ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนำไปสู่ภารกิจหลัก และบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน

                                2)  มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

                                คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นำวิสัยทัศน์ ภารกิจหลักมาพิจารณากำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการกำหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

                                ขั้นตอนที่ 6  การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น

                                เป็นการกำหนดผลสำเร็จที่ต้องการ โดยดำเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องทำแล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่น เพื่อนำท้องถิ่นไปให้บรรลุตามต้องการที่จะเป็นในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่น 2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง

                                ในขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ การกำหนดวัตถุประสงค์จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจแบ่งขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ออกได้ 3 ขั้นตอน คือ

                                ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ความต้องการ(Need/ปัญหา(Problem)/ข้อจำกัด(Constraint) / ศักยภาพ(Potential) หรือเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า “การวิเคราะห์ NPCP”

                                ขั้นตอนที่ 2  การนำเอาปัญหามาวิเคราะห์(Problem Analysis)

                                จากขั้นตอนแรก เมื่อเราสำรวจและค้นหาปัญหาต่างๆมาได้จำนวนหนึ่งแล้ว เราจะนำเอาปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาสามเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือประเด็นการพัฒนาทั้งนี้ก็เพราะในการกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา เราอาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปัญหานั้นย่อมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุ นอกจากนี้การเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา ยังช่วยให้เราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่ปัญหาหนึ่ง อาจจะมีต่ออีกปัญหาหนึ่งด้วย

                                ขั้นตอนที่ 3  ทบทวนนโยบายที่มีอยู่ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์

                                ในขั้นตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนา เนื่องจากนโยบาย๔กกำหนดโดยผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นทิศทางการดำเนินงาน การทบทวนนโยบายจะทำให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหารท้องถิ่นมากขึ้น

                                ขั้นตอนที่ 7  การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

                                เมื่อได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การกำหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคต ได้อย่างไร อันเป็นการตอบคำถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร”

                                ขั้นตอนที่ 8  การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

                                เป็นการกำหนดปริมาณหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กำหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆของกระบวนการดำเนินงาน

                                เป้าหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

                                1.  เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการทำอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่

                                2.  ปริมาณ ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในจำนวนเท่าไร

                                3.  คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา

                                4.  สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ต้องการ

                                5.  มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง

                                6.  ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด

.                               7.  กรณีที่มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย ควรจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนไว้เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน

 

                                ขั้นตอนที่ 9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-8 มาจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กำหนด จากนั้นจะนำร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิกเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมทางความคิดในระดับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการระดมความคิดเพื่อกำหนดขอบเขตและทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะฉะนั้น กรอบยุทธศาสตร์ฯ จึงเปรียบเสมือนแผนแม่บทหลักที่จะต้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบายของรัฐบาล   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  จังหวัดและอำเภอ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก แสดงให้เห็นถึงความรู้และเข้าใจในศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดนโยบายบริหารด้านการบริการสาธารณะ และทั้งในด้านการวางแผนงานโครงการ เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้อย่างแท้จริง


ลิงค์ที่น่าสนใจ