สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


ข้อมูลพื้นฐาน อบต.สวนจิก
 [01/10, 2016] ข้อมูลพื้นฐาน อบต.สวนจิก  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลสำคัญในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก
2.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษาสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ
            องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ตั้งอยู่ที่เลขที่ 49 หมู่ 13 บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อำเภอ    ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด   จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 และมาตรา 41  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เดิมเป็นสภาตำบลสวนจิก และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลสวนจิก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า 210 ลำดับ 2088  ตั้งแต่วันที่ 16  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539   

            องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก  มีพื้นที่ 62.32 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 16,884 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 12.22  ของพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนจิก 14 หมู่บ้าน
ตำบลสวนจิกตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอศรีสมเด็จ อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอศรีสมเด็จ ประมาณ 7 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  ประมาณ  24  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลโพธิ์สัย            อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   ตำบลเมืองเปลือย  และตำบลหนองใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศใต้    ติดต่อกับ     ตำบลศรีสมเด็จ     อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ     ตำบลโนนภิบาล    อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสวนจิก มีลักษณะเป็นที่ดอน และมีที่ราบเป็นบางส่วน  ดินมีความสมบูรณ์ปานกลาง เป็นดินปนทราย เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ดอน สูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นระยะ จึงมักประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง

สภาพอากาศเหมือนกับพื้นที่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป  คือ 3 ฤดู ประกอบด้วย   ฤดูร้อนจากห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจากห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน  ฤดูหนาวจากห้วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนประมาณเดือนมกราคมของทุกๆ ปี   อุณหภูมิโดยทั่วไป   เฉลี่ยอยู่ระหว่างที่  25-34  องศาเซลเซียส

                เขตการปกครอง

                  ตำบลสวนจิกประกอบด้วยหมู่บ้าน  รวม 14  หมู่บ้าน   ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.เต็ม  ทั้งหมู่บ้านทั้งหมด   ได้แก่     หมู่ที่  1                   บ้านสวนจิก

หมู่ที่  2                           บ้านหนองแวงยาว

หมู่ที่  3                           บ้านหนองไฮ

หมู่ที่  4                           บ้านกล้วย

หมู่ที่  5                           บ้านป่าแหน

หมู่ที่  6                           บ้านเหล่ากุด

หมู่ที่  7                           บ้านป่าเว่อ

หมู่ที่  8                          บ้านเหล่าอาราง

หมู่ที่  9                           บ้านหนองคูคำ
หมู่ที่  10                          บ้านดอนน้ำคำ

หมู่ที่  11                           บ้านหนองไร่

หมู่ที่  12                          บ้านกอก

หมู่ที่  13                          บ้านสนามชัย

หมู่ที่  14                          บ้านหัวหนองแวง

ตารางแสดงสถิติจำนวนประชากร และครัวเรือนแสดงจำนวนหมู่บ้าน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน  มีประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น   รวมทั้งสิ้น  5,431  คน  เป็นชาย  2,692  คน   หญิง  2,739   คน  หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่  บ้านเหล่ากุด  จำนวน   768  คน  จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3,849 คน เป็นชาย 1,889 คน หญิง 1,960 คน ครัวเรือน 1,401  ครัวเรือน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน (หลัง)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านสวนจิก

287

279

566

151

2

บ้านหนองแวงยาว

291

300

591

143

3

บ้านหนองไฮ

200

207

407

96

4

บ้านกล้วย

185

206

391

104

5

บ้านป่าแหน

136

132

268

68

6

บ้านเหล่ากุด

376

392

768

188

7

บ้านป่าเว่อ

147

132

279

73

8

บ้านเหล่าอาราง

242

222

464

123

9

บ้านหนองคูคำ

162

170

332

84

10

บ้านดอนน้ำคำ

111

114

225

62

11

บ้านหนองไร่

124

140

264

64

12

บ้านกอก

125

140

265

69

13

บ้านสนามชัย

179

198

377

109

14

บ้านหัวหนองแวง

127

107

234

67

รวมทั้งสิ้น

2,629

2,739

5,431

1,401

หมายเหตุ             ที่มาสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง  อำเภอศรีสมเด็จ
เส้นทางการคมนาคม  การเดินทางเข้าสู่ตำบลสวนจิก ได้ทางเดียวคือทางบก โดยใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม  ถึงอำเภอศรีสมเด็จ ประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วผ่านมาถึงยังตำบลสวนจิก อีกประมาณ 7 กิโลเมตร  และอีกหนึ่งเส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดไปทางจังหวัดมหาสารคาม ถึงแยกตรงค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พล .6) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายตรงเส้นทางพิมพิสาร-หนองห่าง     ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387 ซึ่งทางสายนี้หากมุ่งไปทางอำเภอศรี-สมเด็จ ผ่านตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ   ถึงตำบลสวนจิกเลี้ยวซ้ายตรงบ้านสวนจิกเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสวนจิก-สนามชัย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13
 

 


ลิงค์ที่น่าสนใจ