สวนจิกแดนคนดี สตรีสาวโสภา สูงค่าเครื่องจักรสาน ตำนานบุญสรงกู่ ป่าดงดู่แสนสวย ร่ำรวยยาเส้น งานเด่นพระธาตุนารายณ์ ยิ่งใหญ่รำกลองยาว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราชการ

กีฬา

เว็บวาไรตี้/เว็บเมล์

เว็บไซต์จังหวัด
หน่วยราชการ

สถาบันการศึกษา

สถานีโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

บริการค้นหาข้อมูล


วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 [01/10, 2016] วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

คำขวัญตำบลสวนจิก

สวนจิกแดนคนดี                 สตรีสาวโสภา
สูงค่าเครื่องจักรสาน            ตำนานบุญสรงกู่
ป่าดงดู่แสนสวย                 ร่ำรวยยาเส้น
งานเด่นพระธาตุนารายณ์       ยิ่งใหญ่รำกลองยาว

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก 

“ การคมนาคมดี  เศรษฐกิจมั่นคง  ดำรงวัฒนธรรม     ก้าวนำคุณภาพชีวิต ”

พันธกิจ หรือภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมภายในตำบลให้อยู่ในสภาพดี   ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ทุกฤดูกาล
 2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้พอเพียง
 3. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ  วัฒนธรรม   จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 5. เสริมสร้างศักยภาพ เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั่วถึงรวมถึงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด
 6. สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน
 7. พัฒนาองค์การ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เพิ่มปริมาณและระบบคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
 2. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพการผลิต
 3. ดำเนินการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นจะคงอยู่กับ ท้องถิ่นตลอดไป
 4. ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้าเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. การปลูกจิตสำนึก   การเฝ้าระวังป้องกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารจัดการ


ลิงค์ที่น่าสนใจ